Liikmeks astumine

MTÜ Läänemaa Turism poolt oma liikmetele pakutavad võimalused on: 
Ühisturundus:
 • osalemine messidel või erinevatel turundusüritustel;
 • eelised trükiste jaotamisel või reklaami ostul;
 • maakonna turismiinfo kajastamine erinevates kanalites (turismikataloogid, infoteatmikud ja kodulehed);
 • ühised turismiprojektid;
 • puhkaeestis.ee süsteemi nõustamine

Liikmetevaheline koostöö ja arendus:

 • kokkusaamised, ümarlauad, töögrupid, koolitused, infopäevad, õppereisid;
 • abi liikmete poolt algatatud projektide/kokkusaamiste ja koolituste vahendamisel ning koordineerimisel;
 • turismiinfo uuendamine andmebaasides ja liikmetele suunatud infovahetus (listid, foorum jm);
 • hooajaliste turismiinfolehtede üllitamine (liikmete info kajastamine lehes);
 •  valdkondlike projektide koordineerimine;
 • abi projektide kirjutamisel, nõustamine;
 • Läänemaa turismiettevõtjate seisukohtade esindamine ja edastamine erinevate institutsioonide vahel (nt Lääne-Eesti Turism, EAS jt)

Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks vastuvõtmise otsustab põhikirja alusel nõukogu. Soovijal tuleb esitada kirjalik avaldus.

Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust ka välja astuda, selleks peab liige esitama nõukogule kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 3 kuulise etteteatamistähtaja möödumist.

Ühingu liikmel on kohustus maksta iga-aastast liikmemaksu.
Ettevõtjate liikmemaksu arvutamise aluseks on nõukogu ja üldkoosoleku poolt kinnitatud kord.
Liikmemaksu arvutatakse töötajate järgi.

 • väike e/v 1-19 töötajat 127,82 EUR
 • keskmine e/v 20-49 töötajat 255,65 EUR
 • suur e/v 50 ja rohkem töötajat 383,47 EUR

Läänemaa omavalitsuste liikmemaks kujuneb nõukogu ja üldkoosoleku poolt heaks kiidetud korra alusel, mis võtab arvesse üksikisiku tulumaksu laekumist, tasandusfondi ja kokkulepitud protsenti sellest.

Liikmeks astumise avaldus

Vaata ka MTÜ Läänemaa Turism põhikiri